תנאי שימוש באתר
והערות חוקיות.תקציר התנאים:

זכויות היוצרים של כל המודעות, השלטים, הרעיונות, התשדירים, התמונות, הסרטים, קטעי הקול ו/או העבודות המוצגים באתר - שייכות ליוצריהם ולבעליהם החוקיים.

אין להשתמש, להציג, להעתיק, לאחסן, לשלוח, להדפיס או לערוך כל תמונה, סרט, קטע קול - כולו/ה, או חלק ממנו/ה, מתוך האתר - ללא אישור בכתב מבעלי הזכויות החוקיים שלו.

אין מפעילי האתר ו/או בעליו, אחראים בשום דרך, אופן או צורה, לנזק הנגרם לגולש באתר
או למחשב של גולש באתר, או לגולשים אחרים.

לגולש באתר לא יהיו טענות, תביעות או דרישות ממפעילי האתר ו/או בעליו.

הגלישה באתר - מהווה אישור והסכמה לכל תנאי השימוש.

 

תנאי השימוש באתר י' קורן

כתנאי לשימוש באתר י' קורן עליך להסכים לתנאים אלה. בשימוש באתר י' קורן את/ה מביע/ה את הסכמתך לתנאים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות תנאים אלה מעת לעת, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, ביחס לאתר כולו, לחלקו, למאפיין שלו (feature) או ליישום (application).

קישורים
חלק מהקישורים שבאתר י' קורן מובילים למידע ותכנים המתפרסמים באינטרנט, באתרים חיצוניים לאתר י' קורן. המידע והתכנים הללו אינם מתפרסמים על-ידי י' קורן, מטעמו, בעידודו או בהסכמתו. איננו שולטים במידע המתפרסם באתרים חיצוניים ואיננו מפקחים על אתרים כאלה. אתרים מסויימים עלולים לכלול מידע ותכנים בלתי חוקיים או בלתי ראויים מטעם אחר. איננו אחראים לאתרים שאליהם מוליכים הקישורים, והביקור בהם הוא על אחריותך בלבד. איננו מביעים כל עמדה לגבי אמינות, הולמות, חוקיות, דיוק, עדכניות ושלמות המידע שבאתרים חיצוניים, ואיננו יכולים להתחייב כי הקישורים יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. אנו רשאים להוסיף, לשנות ולהסיר קישורים לפי שיקול דעתנו המוחלט. י' קורן לא ישא באחריות למידע ותכנים שיתפרסמו באתר י' קורן על-ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם או שימוש בהם. את/ה מתחייב שלא להעלות לאתר, לשלוף ממנו, לשדר או להפיץ אליו או ממנו, למכור, להעתיק או לפרסם מידע או חומר אחר מהאתר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ללא הסכמתה המפורשת בכתב של י' קורן, ובכלל זה מידע או חומר:
א. העלולים להגביל אחרים או למנוע מהם את השימוש באתר;
ב. האסורים לפרסום או לשימוש, הם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, הטרדה מינית, גזענות, פגיעה ברגשות ואמונות, פורנוגרפיה או ביטוי אחר, העלול לפגוע במאן דהוא;
ג. שהם בגדר דבר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או עלולים לגרור אחריות משפטית;
ד. העלולים להפר זכויות קניין של אחר, כולל, אך לא רק, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות, ו/או כל זכות קניינית אחרת;
ה. הכוללים וירוס או תוכנה אחרים העלולים לחבל במערכות מחשב;
ו. הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת ומראש של י' קורן; את/ה מתחייב לפצות את י' קורן, מייד עם דרישתו הראשונה, בגין כל תביעה ו/או דרישה בקשר לתכנים שהוזנו על ידיך לאתר זה.

פרטיות
י' קורן יהיה רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידיך במהלך שימושך באתר זה ובמידע שייאסף על ידו לעניין דפוסי השימוש שלך באתר זה, באמצעות מעקב אחר פעילותך באתר זה, בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה והוראות החוק. י' קורן יעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידיך במסגרת הצטרפותך לאתר זה בהתאם להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981, ובהצטרפותך לאתר זה אתה נותן הסכמתך לשימוש זה. אנו נהיה רשאים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע פרסומי - בין אם מידע שאנו נפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. י' קורן רשאי להשתמש בפרטים שתמסור/רי באתר י' קורן - ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר- לצורך שיפור השירותים שהוא מציע, ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.

מידע מסחרי ופרסומות
איננו אחראים לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר י' קורן. פרסום המודעות הוא באחריות המפרסמים בלבד, ואינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה.

קניין רוחני
האתר וכל המידע הכלול באתר אינטרנט זה, לרבות טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים, ותמונות, מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. למעט לשימושך הפרטי האישי, אינך רשאי/ת להעתיק, להדפיס, להעביר, להפיץ או לאחסן תוכנו של אתר אינטרנט זה, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא ללא הסכמת י' קורן והבעלים החוקיים, מראש ובכתב. הסכם זה מעניק לך הרשאה לצפות באתר אינטרנט זה בלבד. זכויות הבעלות באתר, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, יוותרו בכל עת בבעלותה של י' קורן. כל הזכויות שלא הוענקו בזאת במפורש שמורות לי' קורן. סימני המסחר "יוד קורן", "י' קורן" וכל הסימנים האחרים המצויים באתר אינטרנט זה הם סימני מסחר קנייניים של בעליהם. אינך רשאי/ת לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.

השירותים והמידע באתר י' קורן ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) ועם כל הפגמים. לא ניתן להתאימם למטרה מסוימת לפי צרכיו של כל משתמש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי י' קורן בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך באתר י' קורן. השימוש בשירותים הוא תמיד על אחריותך הבלעדית והמלאה. בשום מקרה, ובמידה המקסימלית המותרת על-פי החוק החל, לא נהיה אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש באתר, מהסתמכות על המידע שמופיע בו או באתרים חיצוניים לו, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר י' קורן. איננו מתחייבים ששירותי אתר י' קורן לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבינו או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל י' קורן או אצל מי מספקיו.

שינויים באתר והפסקת השירות
אנו רשאים לשנות מעת לעת את האתר, תוכנו, השירותים המוצעים בו, היקפו וזמינותו ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתנו המוחלט. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי י' קורן בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות בכל עת את סוג המידע והשירותים הניתנים במסגרת אתר אינטרנט זה, ובכלל זה על ידי הוספת שירותים או הפסקתם, או הפסקה מוחלטת של פעילות האתר.

מוסכם בזה כי לבתי המשפט בתל אביב תהיה סמכות שיפוט בקשר עם תנאי שימוש ושירות אלו וכל הנובע מהם. על תנאי שימוש ושירות אלו יחולו דיני מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם בלבד.

 

חזרה

 

 


יוד קורן - פירסום, שיווק, עיצוב, ארדיירקטור, קופירייטר